8 Aralık 2012 Cumartesi

Bugünkü yazım: Belediye yasasına yakından bakalım

Ak Parti, kendi iktidarı döneminin ikinci önemli yerel yönetim reformunu yaptı. Ama hepimizin hayatını yakından ilgilendiren bu reform maalesef medyada yeterince konuşulmadı, tam olarak ne getirdiğini sıradan okuyucular öğrenemedi. Neyse ki medyanın yapmadığını TEPAV adlı düşünce kuruluşu yaptı ve yasayı detaylı bir incelemeden geçirdi. Bugün bunu yazmaya çalıştım.  TEPAV'ın analizinin tamamını okumak isteyenler bu linke bakabilir. Yazının çıkmasının ardından Cumhuriyet Halk Partisi'nden aradılar ve onay sürecinde partinin Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'e gönderdiği bilgi notunu ilettiler. CHP'nin bu yasa için Anayasa Mahkemesi'ne başvurmaya hazırlandığını dikkate alarak bu bilgi notunu da aynen paylaşıyorum: 



BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KANUN TASARISI HAKKINDA                                                     CUMHURİYET HALK PARTİSİ GÖRÜŞLERİ

15 Kasım 2012, Perşembe

Bilindiği üzere, Büyükşehir Belediyesi Kanunu İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı, 12 Kasım 2012 sabahı saat 06.30’da, TBMM’de, AKP grubunun oylarıyla kabul edilmiştir.
Ülkemizin gereksinim duyduğu yerel yönetimler reformu kapsamında, yerel yönetimlerin güçlendirilmesi ilkesini yaşama geçirmekten uzak olan söz konusu düzenleme ile birçok yerel yönetim birimi kapatılmakta ve Türkiye’nin yönetim yapısı yeni bir kaosa sürüklenmektedir.
Bu çerçevede, Cumhuriyet Halk Partisi’nin konuya ilişkin görüşlerinin, inceleme süresi içinde Sayın Cumhurbaşkanı’na sunulmasında yarar görülmüştür.

1 – Düzenleme kamuoyunda ve TBMM’de yeterli olgunlukta görüşülememiştir. Türkiye’de 56 milyon yurttaşın yaşadığı 29 kenti “bütünşehir” ilan eden düzenleme, kentsel ve kırsal yaşamın yönetimine ilişkin büyük önem taşıyan hükümler içermektedir. Böylesine bir düzenlemenin, TBMM’ye sevk edilmeden önce üniversitelerin ilgili bölümleri, meslek kuruluşları ve düzenlemeden etkilenecek tüm kesimlerin örgütlü temsilcileri yanında, kamu kurum ve kuruluşlarının görüşüne açılması, demokrasinin ve yerleşik kuralların bir gereğidir.
Buna karşılık, bırakınız TBMM öncesi yukarıda tanımlanan danışma işlevinin yerine getirilmesini, TBMM’de de bir oldu bittiye getirilerek Kanun Tasarısı kabul edilmiştir.

Bu kapsamda, 08 Ekim 2012 tarihinde TBMM Başkanlığına sevk edilen Tasarı’nın 2, 3, 10, 90, 123, 126, 127 inci maddeleri itibariyle Anayasa’ya aykırı olduğu iddiasına karşın Anayasa Komisyonu’nun incelemesinden geçirilmemiştir.
Benzer şekilde, 5018 sayılı Kanunun 14üncü maddesi ile 3067 sayılı Kanunun 3üncü maddesinin 3üncü fıkrası uyarınca, söz konusu yasanın kamu harcamalarında artış yaratması nedeniyle Plan ve Bütçe Komisyonu tarafından incelenmesi gerekliyken, ilgili Komisyon Başkanlığı’nın “iş yoğunluğu” gibi kabul edilemez bir mazeret göstermesi nedeniyle, Tasarı Plan ve Bütçe Komisyonu incelemesinden de geçirilmemiştir.
İçişleri Komisyonu ve sonrasında TBMM Genel Kurul’u hafta sonları dahil ve sabahlara kadar çalıştırılarak, nitelik ve nicelik olarak yeterli bir görüşme ortamı sağlanmamış ve kamuoyunda tartışılması da mümkün olduğunca engellenerek Tasarı 12 Kasım 2012 sabahı saat 06.30’da kabul edilmiştir.

2 – Düzenleme yerel hizmet etkinliği ve verimliliği sağlama amacından uzaktır. Sözü edilen düzenlemenin başlığı her ne kadar Büyükşehir Belediyesi Kanunu olsa da, aslında teknik olarak bu yasaya “Bütünşehir Yasası” denilmelidir. Zira, anılan yasa ile birlikte Türkiye’de daha önceki dönemlerde Büyükşehir Belediyesi olan 16 il de dahil olmak üzere toplam 29 il Bütünşehir yapılmakta, başka bir deyişle bu illerin mülki idare sınırları ile Belediye sınırları çalıştırılmaktadır.
Bu düzenleme savunulurken, 2004 yılından bu yana belediye sınırları il mülki sınırı olan İstanbul ve Kocaeli örnekleri verilmekte; bu illerimizdeki uygulamadan olumlu sonuçlar alındığı dile getirilmektedir.
Öncelikle ifade etmek isteriz ki, İstanbul ve Kocaeli uygulamalarının başarısını gösteren hiçbir araştırma mevcut değildir. Soyut gözlem ve iddiaların da maddi gerçekliği tartışma konusudur.
Diğer taraftan, bu 2 il ile Bütünşehir ilan edilen diğer 27 il arasında, karşılaştırma kabul etmeyecek önemli farklar bulunmaktadır.

Örneğin, İstanbul ilinin toplam yüzölçümü 5.300 km2, Kocaeli ilimizin yüzölçümü 3.500 km2’dir. Ancak, yasa kapsamında bütünşehir yapılan Konya ilinin yüzölçümü 38.000 km2’dir. Aynı şekilde İstanbul BŞB konsolide bütçesi 19,1 milyar TL iken, Konya BŞB bütçesi ile karşılaştırma kabul etmeyecek derecede düşüktür. Bu çerçevede, yüzölçümü bakımından İstanbul’dan 7 kat daha büyük olan, bütçe açısından ise İstanbul’un bütçesinin neredeyse 1/20’sine sahip olan bir ilin aynı modelle yönetilmesinin benzer sonuçlar doğuracağını ileri sürmek, akla aykırıdır.
Benzer değerlendirmeler, 14.811 km2’lik İzmir, 20.599 km2’lik Antalya, 20.927 km2’lik Van, 24.741 km2’lik Erzurum, 25.615 km2’lik Ankara ve diğer iller için de yapılabilir.
Örneğin Türkiye’nin en büyük ikinci belediyesi olan Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından 10 yıldır tamamlanamayan metro hatları, 2011 yılı Nisan ayında Ulaştırma Bakanlığına devredilmiştir. Bu kapsamda, 50 km lik yarıçap içinde ve kentsel alanda kendisine yüklenen görevleri yerine getiremeyen Ankara Büyükşehir Belediyesi, bu Yasa ile Eskişehir sınırındaki Nallıhan’ın mahallelerine; Aksaray sınırındaki Şeferlikoçhisar’ın mahallelerine hizmet götürme yükümlülüğü ile karşı karşıya bırakılmaktadır. 1100 km kıyı sınırı bulunan Muğla ve 640 km kıyı sınırı bulunan Antalya’nın durumu da farklı değildir.

3 – Seçilmiş İl Genel Meclisleri yerine atanmış Valilere yetki göçertilmektedir. Düzenleme, 29 kentte İl Özel İdarelerini kapatmakta ve yerlerine Yatırım İzleme ve Koordinasyon Merkezleri kurmaktadır.
İl Özel İdareleri, organları olan İl Genel Meclisleri aracılığıyla demokrasi ilişkisi kuran yapılardır. Vali ve İl Genel Meclisleri, İl Özel İdarelerinin organları sıfatıyla görev yaparlar.
Vali karşısında, seçimle işbaşına gelen İl Genel Meclislerinin görev ve yetki alanının genişletilmesi gerekirken, İl Özel İdarelerinin kapatılarak, yerlerine Vali’nin sevk ve idaresi altında yeni bürokratik yapıların kurulmasının demokrasiyle ve yerel yönetimlerin güçlendirilmesiyle bir ilgisinin olmadığı açıktır.


4 –  Belde belediyeleri kapatılmaktadır. Söz konusu yasa ile Türkiye’deki 2950 belediyeden 1582’si; yani her iki belde belediyesinden birisi kapatılmaktadır. Oysa ki, idari rejimi yanında nüfus ve yüzölçümü büyüklükleri ile Türkiye’ye benzeyen Fransa’da 36 bin 500 belediye bulunmaktadır. Kaldı ki bu belediyelerden 28 bin’inin nüfusu da binden azdır.
Kiminin yüzyılı aşkın süredir varlığını koruduğu yerel yönetim birimlerinin kapatılması ile sadece belediyelerin varlıkları son bulmayacak; o yerlerde asıl söz sahibi olan halkın da yaşattığı kültür de kaybolacaktır. Dolayısıyla bu konu üzerinde tasarrufta bulunması gereken asıl söz sahipleri de bu beldelerde yaşayan halk olmalıdır.
Nitekim Türkiye’nin altına imza koyarak usulüne uygun olarak onayladığı Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı’nın 5 inci maddesi; “Yerel yönetim sınırlarında, mevzuatın elverdiği durumlarda ve mümkünse bir referandum yoluyla ilgili yerel topluluklara önceden danışılmadan değişiklik yapılamaz” hükmünü taşımaktadır. Anayasa’nın 90 ıncı maddesi, usulüne uygun olarak onaylanan uluslararası sözleşmelerin iç hukukun üstünde olduğunu ifade etmektedir. Ulusal mevzuatın uygunluğu yanında, herhangi bir başka olanaksızlığın da bulunmadığı ülkemizde, yerel yönetim birimlerinin kapatılabilmesi için referandum, hukuki ve demokratik bir zorunluluktur.
Bu amir hüküm ve düzenlemelere karşın, mevcut Hükümet tüm çağrılarımıza karşın, kapatılması öngörülen belde belediyelerinde referanduma gitme gereksinimi hissetmemiştir.
Bunun üzerine, kapatılması öngörülen 430 belde belediyesinde 14 ve 21 Ekim 2012 tarihlerinde yerel referandum için “halkın sandıkları” kurulmuştur. Toplam 361.720 yurttaşımızın oy kullandığı oylamalarda 351.908 kişi “hayır beldem kapatılmasın” yönünde oy kullanırken, 9.126 kişi “evet beldem kapatılsın” demiş, 686 oy ise geçersiz sayılmıştır. Kurulan bu sandıklara “halkın sandığı” denilmesinin nedeni ise, oylamanın 168 CHP’li, 152 AKP’li, 63 MHP’li, 22 DP’li, 8 BDP’li ve diğer partilerinde bulunduğu belde belediyelerinde yapılmış olması ve oy sonuçlarının yer aldığı tutanaklarda da CHP dışındaki diğer parti temsilcilerinin de imzasının bulunmasıdır.
YSK seçmen kütükleri esas alınarak yapılan referandum sonuçlarını gösterir listeler ile örnek tutanaklar, incelemenize sunulmaktadır.

5 – Köy Tüzel Kişilikleri kaldırılmaktadır. Büyükşehir Yasası, kırsal yaşam ile ilgili de önemli düzenlemeler getirmektedir. Bu kapsamda Türkiye’deki 34 bin 500 köyden 16 bin 082’sinin, yani her iki köyden birisinin tüzel kişiliği kaldırılmaktadır.
Yasa ile köy tüzel kişiliğini yani kimliğini yitiren bu köyler, tek tip imar uygulamaları ile kimliğinden tümüyle uzaklaşacak ve kendi kültürüne yabancılaşma riski ile karşı karşıya kalacaktır. Bunun yanında Türkiye’de tarım yapısı çöküp adeta zorunlu göç söz konusu olmuşken; yasa ile “tüzel kişilikleri” sona erdirilen köylerde, kırsal yaşam kültürü yok olacak, kıyı alanları ve meralar tüzel kişilikler tarafından korunamayacağı için amaç dışı kullanıma terk edilecek ve böylece kırsal yaşam üzerinde rantlar söz konusu olacaktır.
Mevcut düzenlemelere göre emlak vergisi ödemeyen, su parası ödemeyen, harçlar ve katılım paylarından muaf olan köylü, köy tüzel kişiliği kaldırılıp mahalleye dönüştürüldüğünde, bunların tümünü ödemek zorunda kalacaktır. Yasa, belirli süreler boyunca muafiyet ve indirimler getirerek, bu alanda ortaya çıkacak reaksiyonu hafifletmeyi amaçlıyor olsa da, beş yıllık muafiyet süresi bitecek ve kırsal yaşam daha pahalı hale gelecektir.
Yasanın Geçici 1inci maddesinin 15inci fıkrasının ikinci cümlesinde ise; “Bu yerlerde içme ve kullanma suları için alınacak ücret 5 yıl sureyle en düşük tarifenin %25’ini geçmeyecek şekilde belirlenir” hükmü yer almaktadır. O halde her ne kadar köy statüsünden mahalle statüsünde geçmiş olsalar da, hayvancılık ve tarım faaliyetlerine devam edecek olan yurttaşlarımız köy çeşmelerinden yaralanamayacak, hayvanına içirdiği suya dahi para ödemek zorunda kalacaktır.
Bu doğrultuda, “yoksullaşan” sadece kapatılan köylerdeki halk olmayacaktır. Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde yaşayan tüm halk, bu durumdan aynı şekilde etkilenecektir. Şöyle ki;
Emlak Vergisi Kanunu'nun 8’inci maddesi, mesken olarak kullanılan binalarda binde bir, diğer binalarda binde iki oranında vergi öngörmekte, büyükşehir sınırları içinde bu verginin yüzde 100 artırımlı olarak uygulanacağını hükme bağlamaktadır. Aynı şekilde, Emlak Vergisi Kanunu'nun 18’inci maddesi, arazi vergisinin bide bir, arsa vergisinin binde üç olduğunu belirledikten sonra, bu vergilerin büyükşehirlerde yüzde yüz artırımlı uygulanacağını ifade etmektedir. 

Bunun yanı sıra, Büyükşehir olmadan önce bu kentlerde küçük esnaf statüsünde basit usule tabi olan mükellefler de bu durumdan etkileneceklerdir. Örneğin; bakkal, kasap, manav, kırtasiyeci gibi küçük esnaflar artık basit usule tabi olamayacak; bunlar gerçek usulde gelir vergisi mükellefi olacaklar, defter tutma ve üç ayda bir geçici vergi beyannamesi verme zorunluluğu ile karşı karşıya kalacaklardır.

6 – Düzenleme ile yerel seçimler öncesinde oy avcılığı yapılmaktadır. Düzenlemenin içerdiği bir diğer ciddi sakınca ise, gece yarısı önergeleri ile kapsama eklenen seçim çevresi değişiklikleridir.
Yıllardır bağlı bulundukları Şişli İlçesinden Sarıyer İlçesine bağlanan Ayazağa, Maslak ve Huzur Mahalleleri yanında; Arnavutköy İlçesine bağlı Nakkaş ve Bahşayış Mahalleleri ile Büyükçekmece İlçesine bağlı Muratbey Mahallesi Çatalca İlçesine bağlanmaktadır.
Ayrıca Ankara İli Yenimahalle İlçesine bağlı bulunan mahalleler de Çankaya İlçesi ve Etimesgut İlçelerine dağıtılmışlardır. Bu kapsamda Yenimahalle'ye bağlı Dodurga ve Alacaatlı mahallelerinin çevre yolu dışında kalan kısımları Şehitali Mahallesi ile birleşecek; Şehitali, Aşağıyurtçu, Yukarıyurtçu, Ballıkuyumcu ve Fevziye mahalleleri Etimesgut'a bağlanacaktır. Dodurga ve Alacaatlı mahallelerinin çevre yolu içinde kalan kısmı ile Çayyolu, Ahmet Taner Kışlalı, Ümit, Koru, Konutkent ve Yaşamkent mahalleleri ise Çankaya'ya katılacaktır.   
Oy kaygısından herhangi başka bir amaç taşımayan ve bu seçim bölgesi değişikliklerinin tıpkı yasa ile kapatılması öngörülen belde belediyeleri ile köylerde olduğu gibi müzakereden uzak, aceleci tavırlarla yapılmış olmasının demokratik değerler ve hukuk ile örtüşür bir tarafının bulunmadığı açıktır.

Sonuç olarak;
·      Anayasa’ya ve Türkiye’nin imzalayıp usulüne uygun olarak yürürlüğe girmiş bulunan uluslararası anlaşmalara aykırı hükümler taşıyan,
·      Üniter yapı içinde yerel yönetimlerin güçlendirilmesi ilkesine aykırı bir içeriğe sahip olan,
·      Yerel hizmetlerin yurttaşa etkin ve verimli biçimde ulaşmasını zorlaştıran,
·      29 ilde İl Özel İdarelerini kapatarak, bu düzeyde tek demokratik organ olan il genel meclislerini ortadan kaldıran; seçilmişlerin yerine atanmış Vali’nin sevk ve idaresi altında Yatırım İzleme ve Koordinasyon merkezleri kuran,
·      Belde halkına danışmadan Türkiye’de her iki belediyeden birini (1582 belde belediyesi) kapatarak temsili demokrasiyi zayıflatan, halk iradesini hiçe sayan,
·      Köy halkına danışmadan Türkiye’de her iki köyden birinin (16 bin 82 köy) tüzel kişiliğini kaldırarak doğal kaynaklar ve köy halkının kadimden beri kullandığı ortak malları olan çayır – mera – tarım alanları üzerinde rant baskısını artıran,
·      Kentsel ve kırsal alanda yeni vergi yükleri tanımlayan,
·      Seçim çevresi değişiklikleri ile oy avcılığı peşine düşen
düzenlemenin bir kez daha görüşülmek üzere TBMM’ne iade edilmesinin yararlı olacağını değerlendirmekteyiz. Böylesine bir gelişme, tüm siyasal partilerin ve ilgili diğer tüm kişi ve kuruluşların görüşlerinin kapsamında yer bulacağı doğru yönlü bir yerel yönetim reformunun yaşama geçirilmesine hizmet edebilecektir. 
Değerlendirme ve takdirlerinize sunarız.
Saygılarımızla…

Doç. Dr Gökhan GÜNAYDIN / CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı, Ankara Milletvekili
Ali SERİNDAĞ / TBMM İçişleri Komisyonu CHP Sözcüsü, Gaziantep Milletvekili
Aziz KOCAOĞLU / İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı
Prof. Dr. Mustafa AKAYDIN / Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı
Macit ÖZCAN / Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı
Osman GÜRÜN / Muğla İl Belediye Başkanı
Özlem ÇERÇİOĞLU / Aydın İl Belediye Başkanı
Bülent TANIK / Çankaya İlçe Belediye Başkanı
Fethi YAŞAR / Yenimahalle İlçe Belediye Başkanı
Muhittin DALKILIÇ / İzmir, Çeşme, Alaçatı Belde Belediye Başkanı
Cahit İNCEOĞLU / Balıkesir, Edremit, Akçay Belde Belediye Başkanı
Turan BULUT / Ankara İl Özel İdaresi İl Genel Meclisi Grup Başkan Vekili


   

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder