12 Mayıs 2013 Pazar

CMK 153'le yayın yasağı olur mu?


Önce Reyhanlı'daki mahkemenin yayın yasağı kararının İstanbul'daki medya kuruluşlarına tebliğ edilmiş halini aktarayım:

DEĞİŞİK İŞ NO: 2013/584 D.İş.
HAKİM: NURDAN ARSLAN 120699
KATİP: HANİFİ ULUÇ 154416
TALEP: Reyhanlı Cumhuriyet Başsavcılığı 11/05/2013 tarih ve 2013/1597 soruşturma sayılı yazısı ile;
11.05.2013 tarihinde Reyhanlı ilçesinde meydana gelen ve pek çok kişinin ölmesine ve yaralanmasına neden olan patlamayla ilgili yürütülen soruşturmaya esas olmak üzere;
Görsel, yazılı ve internet yayın organlarında olaya ilişkin delil niteliğinde bulunan olay yerinin ayrıntılı görüntüleri ve olayda yaralanan ve ölenlere ilişkin görüntülerin yayınlandığı tespit edildi.
Ceza Muhakemesi Kanununun tüm hükümleri, Ceza Muhakemesi Hukuku genel ilkeleri, CMK md. 153 Kalem Yönetmeliği md. 45 (Değişik R.G. 24/12/2010-27795) (5371 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun başka hüküm koyduğu haller saklı kalmak ve savunma haklarına zarar vermemek şartıyla soruşturma evresindeki usul işlemleri gizlidir) hükmü ve Basın Kanunu md.3 vd hükümleri birlikte değerlendirildiğinde, hazırlık soruşturmasının gizliliği izahtan vareste olduğu,
Hazırlık soruşturmasının gizliliğinden amaç ise soruşturmaya ilişkin delil kapsamında olan her bilgi ve görüntüdür. Bu kapsamda yasanın ve CMK madde 153’ün amacı soruşturmanın gizliliğini korumaktır. Bu gizliliğin müdafiye karşı korunmasının yanında müdafi dışındaki kişi ve kurumlara karşı da korumanın esas alındığı,
Ayrıca soruşturmaya ilişkin patlama olayıyla ilgili olarak yazılı ve görsel medyada yayınlanan olay yerinin ayrıntılı görüntüleri, olayda ölen ve yaralananlara ilişkin görüntüler ve bilgiler de olay soruşturmasına ilişkin ve soruşturma kapsamındaki bilgi ve görüntüler olup bunların görsel ve yazılı medyada yayınlanması da soruşturmanın gizliliğine zarar verecek ve soruşturmanın geleceğini tehlikeye düşürecek hususlardan olduğu,
Tüm bu nedenlerle söz konusu soruşturmaya ilişkin ve dosya ve soruşturma kapsamı içinde kalan olay yerine ve olayda ölen ve yaralananlara ilişkin ve olay içeriğine ilişkin her türlü sesli ve görüntülü yazılı ve görsel medyadaki yayınlar ile internet ortamındaki bu kapsamdaki bilgilerin CMK madde 153 vd maddeleri gereğince YAYINLANMASININ VE GÖSTERİLMESİNİN YASAKLANMASINA karar verilmesi kamu adına talep ve mütaala edilmiş olmakla,
GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:
1- Reyhanlı Cumhuriyet Başsavcılığının TALEBİNİN KABULÜ İLE; 11.05.2013 tarihinde Reyhanlı ilçesinde meydana gelen ve pek çok kişinin ölmesine ve yaralanmasına neden olan patlama ile ilgili söz konusu soruşturmaya ilişkin ve dosya ve soruşturma kapsamı içinde kalan olay yerine ve olayda ölen ve yaralananlara ilişkin ve olay içeriğine ilişkin her türlü sesli ve görüntülü, yazılı ve görsel medyadaki yayınlar ile internet ortamındaki bu kapsamdaki bilgilerin CMK md. 153 vd maddeleri gereğince YAYINLANMASININ VE GÖSTERİLMESİNİN YASAKLANMASINA,
2- Hazırlık evrakının gereği için Reyhanlı Cumhuriyet Başsavcılığına iadesine dair evrak üzerinden yapılan inceleme sonunda CMK’nın 35/1, 231/1 maddesi uyarınca 232/6 maddesine uygun CMK’nun 267-268 ve devamı maddeleri uyarınca kararın öğrenildiği günden itibaren yedi gün içerisinde tutanağa geçirilmek şartıyla zabıt katibine beyanla mahkememize verilecek dilekçe ile mahkememizce değerlendirildikten sonra gerektiğinde reddi halinde Nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesine resen gönderilecek evrakta itiraz yolu açık olmak üzere verilen karar fıkrası tutanağa geçirildi. Gerekçesi ana çizgileri ile açıklanarak ilgililerin karardan bir örnek alabileceği bildirildi. Dosya üzerinden yapılan inceleme sonucunda karar verildi. 11/05/2013

Şimdi de kararda geçen Ceza Muhakemesi Kanunu 153. madde:

MÜDAFİİN DOSYAYI İNCELEME YETKİSİ
(1) Müdafi, soruşturma evresinde dosya içeriğini inceleyebilir ve istediği belgelerin bir örneğini harçsız olarak alabilir.

(2) Müdafiin dosya içeriğini incelemesi veya belgelerden örnek alması, soruşturmanın amacını tehlikeye düşürebilecek ise, Cumhuriyet savcısının istemi üzerine, sulh ceza hâkiminin kararıyla bu yetkisi kısıtlanabilir.

(3) Yakalanan kişinin veya şüphelinin ifadesini içeren tutanak ile bilirkişi raporları ve adı geçenlerin hazır bulunmaya yetkili oldukları diğer adlî işlemlere ilişkin tutanaklar hakkında, ikinci fıkra hükmü uygulanmaz.

(4) (Değişik fıkra: 25/05/2005-5353 S.K./23.mad) Müdafi, iddianamenin mahkeme tarafından kabul edildiği tarihten itibaren dosya içeriğini ve muhafaza altına alınmış delilleri inceleyebilir; bütün tutanak ve belgelerin örneklerini harçsız olarak alabilir.

(5) Bu Maddenin içerdiği haklardan suçtan zarar görenin vekili de yararlanır.

Anlamak için hukuk profesörü olmaya gerek yok. Siz karar verin, bu maddeyle yayın yasağı konabilir mi? Mahkeme ne karar verdi?

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder